fbpx
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: TERPINOLENE 67gr

70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: BETA-CARYOPHYLLENE 67gr

70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: HUMINENE 67gr

70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: PINENE

20 70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: MYRCENE

20 70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა
INTEGRA BOOST TERPENE ESSENTIALS: LIMONENE

20 70 

INTEGRA BOOST Terpene Essentials-ის თითოეული პაკეტი შეიცავს მცენარეულ ტენიანობის კონტროლის ორმხრივი ფორმულას და ბოტანიკურად მიღებულ ტერპენების იზოლატებს.

ნახვა