fbpx☏ +995579420420


ვაგზალი: აბასთუმნის ქ2,

ვაკე: თამარაშვილის 1

დაგვიდასტურე ასაკი

Verify that you are over 21 years old

+21

საიტზე მოცემული კონტენტი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას უკანონოდ.
დაგვიდასტურე ასაკი და დაგვპირდი რომ დაიცავ კანონს

წესები და პირობები

წესები და პირობები

წესები და პირობები

 

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ როიალ სიდს ენდ გროუს “ – (შემდგომში „კომპანია“ ან growlab.ge” ან გროულაბი)  შორის დადებულ შეთანხმებას და ადგენს ზოგად წესებსა და პირობებს, რომლებიც აწესრიგებს ამ ვებ-გვერდის(growlab.ge) მოხმარებისა და მასზე განთავსებული პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებს. growlab.ge-ისადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, მომხმარებელის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავევებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები (დაამატოს ან შეცვალოს) ამ პირობებში.

 

1.ტერმინთა განმარტება:

 

წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმშემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

1.1.1.  ანგარიში – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

1.1.2.  ავტორიზაცია – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ მის პირად ანგარიშზე წვდომას.

1.1.3.  გამოყენების წესები – ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ესგამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ მომხმარებლის მიერვებ-გვერდზე წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან დამომსახურებასთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებ-გვერდზე;

1.1.4.  ვებ-გვერდი – ნიშნავს  growlab.ge-ს, რომლის მეშვეობითაც ხდება პროდუქციის შეთავაზება;

1.1.5.  მომხმარებელი – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულმოთხოვნებს და სურს growlab.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეიძინოს კომპანიის პროდუქცია; პირი რომელიც  შედის ვებგვერდზე ან პირი რომელიც იურიდიული პირის სახელით შედის ვებგვერდზე და გადის რეგისტრაცია/ავტორიზაციას ადასტურებს რომ არის 21 წელს მიღწრული ქმედითუნარიანი პირი და შეუძლია წვდომა ქონდეს ვეგვერდზე მოცემულ პროდუქციაზე და განკარგოს შესაბამისი თანხები.

1.1.6.  კომპანია, შპს როიალ სიდს ენდ გროუ growlab.ge,  რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობისშესაბამისად თბილისში, აბასთუმნის ქ 2.

1.1.7.  მომხმარებელი, მომხმარებლები – ნიშნავს growlab.ge ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ან არარეგისტრირებულ მომხმარებელს; 

1.1.8.  მხარეები – ნიშნავს კომპანიას და  მის მომხმარებელს;

1.1.9.  growlab.ge პლატფორმა – growlab.ge -ს მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშემოიცავს  growlab.ge-ს ვებ-გვერდს ან სხვა დამატებით ალტერნატიულ არხებს. 

1.1.10.  ოპერაცია – მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და ვებ-გვერდთან დაკავშირებით  ან/და ვებ გვერდის საშუალებითგანხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია;

1.1.11.  წვდომის კოდ(ებ)ი – კოდები, პაროლები, მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალურიიდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც growlab.ge-მ შესაძლოა მიაწოდოს მომხმარებელსსხვადასხვა მომსახურებასთან წვდომისათვის;

1.1.12. მარაგი, მარაგშია – პროდუქტის ხელმისაწვდომობის სტატუსი, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ონლაინ მაღაზიისთვის დაარ იძლევა ინფორმაციას კომპანიის რომელიმე ფიზიკური ფილიალის მარაგების თაობაზე;

 

 1. რეგისტრირებულიუნივერსალური იდენტიფიკატორები 

 

2.1.  მომხმარებლის სახელი – დისტანციური მომსახურების მისაღებად, ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო, ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემის მიერ ავტომატურ რეჟიმში განსაზღვრული ერთ-ერთი პარამეტრი;

2.2.  პაროლი – ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო ერთ-ერთიპარამეტრი, რომელსაც მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრაციისთანავე, growlabs.ge-ს მიერ შერჩეული დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის ან კომუნიკაციის სხვა არხის საშუალებით.  პაროლიექვემდებარება შემდგომ განახლებას/ცვლილებას მომხმარებლის სურვილისამებრ;

2.3.  მობილური ტელეფონის ნომერი – ტელეფონის ნომერი, რომელსაც მომხმარებელი რეგისტრაციისას უთითებს, როგორც მისტელეფონის ნომერს და რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრულიოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო ერთჯერად წვდომის კოდებსა და ერთჯერად პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

2.4.  მომხმარებლის პირადი ნომერი – საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);

2.5.  მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი – უნიკალური იდენტიფიკატორი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელსაც რეგისტრაციისას მომხმარებელი უთითებს როგორც მის ელ. ფოსტის მისამართს და რომელზეც მომხმარებელი იღებსცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო წვდომის კოდებსა დაპაროლებს  ან ვებ-გვერდთან  დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა სახის ინფორმაციას/შეტყობინებებს

2.6.  მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის კომპანიამ შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ანგანსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

 

 1. ავტორიზაცია

 

3.1ანგარიშის რეგისტრაციის შემდეგ, მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას, რათა გამოიყენოს ვებ-გვერდის  სრულიშესაძლებლობები

3.2.  ავტორიზაცია  ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით.

 

4.მომხმარებელის მიერ სასურველი პროდუქტის შერჩევაშეკვეთის განთავსება და მიღება 

4.1. ავტორიზაციის ან ავტორიზაციის გარეშე მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა ინფორმაციაზე წვდომა და შესყიდვისგანხორციელება, საიტზე განთავსებული ნავიგაციის ღილაკების მეშვეობით.

4.2. საიტზე განთავსებული ძიების ან ნავიგაციის სხვა ღილაკების საშუალებით მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველიპროდუქციის კატეგორიას, რის შემდეგაც მას საშუალება ეძლევა მოახდინოს მონაცემთა ფილტრაცია სასურველი საფასოკატეგორიის, პროდუქტის მახასიათებლების ან/და სხვა შეთავაზებული მონაცემის მიხედვით.

4.3. ნივთის შეძენა მოხმარებელს შეუძლია განახორციელოს, სასურველი ნივთის კალათაში დამატებით შემდეგ ყიდვის გაგრძელებითსაიდანაც გადამისამართდება გადახდის გვერდზე

4.4 გადახდის გვერდზე მოხმარებელს აქვს საშუალება აირჩიოს მისთვის სასურველი გადახდის  მეთოდი

4.5  გადახდის გვერდზე მომხმარებელი იღებს ინფორმაციას ნივთის ან ნივთების ტრანსპორტირების ხარჯისა და ვადების შესახებ.

4.6. თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდზე შეკვეთის განთავსებისას, თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ხართ სრულწლოვანი (21წლის ან მეტის) და გაქვთ სამართლებრივი ქმედუნარიანობა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად გააფორმოთ ხელშეკრულებები.

 

 1. ანგარიშსწორებაgrowlab.ge-სა და მომხმარებელს შორის დისტანციურად შეძენის შემთხვევაში

გროულაბი გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი გადახდის მეთოდი

 • ნაღდი ფულით გადახდა კურიერთან
 • პლასტიკური ბარათით გადახდა კურიერთან.
 • საბანკოგადარიცხვა (ინვოისის საფუძველზე)

 

დამატებით, კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ ასევე დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე 579 420 420 ან Facebook გვერდზე.

 

 1. პროდუქციისმიწოდება

6.1.  მიწოდების ვადა: შეკვეთის მიღებიდან 2-7 დღის ინტერვალი.

 

6.2. მიწოდების სერვისის ტარიფები ქალაქებშითბილისი,ბათუმი,მცხეთა.

 • 300 ლარამდე შენაძენზე 2 ლარი.
 • 300 ლარს ზევით ნებისმიერ შენაძენზე, მიტანა უფასოა.

6.3. მიწოდების სერვისის ტარიფები საქართველოს მასშტაბით:

გამოითვლება ავტომატურად მყიდველის კალათაში შერჩული პროდუქციის მოცულობის/მასის და მყიდველის მიერ მითითებულიმიწოდების მისამართის მიხედვით ინდივიდუალურად.

 

6.4. მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქციის მიღებისთანავე ადგილზე კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს გზავნილი და თუაღმოჩნდება რომ ნივთ(ებ)ი არის დაზიანებული, ან იმაზე ნაკლები რაოდენობის ვიდრე შეკვეთით იყო განსაზღვრული ან/დაარასრული კომპლექტაციის, მომხმარებელი ვალდებულია ფოსტის უფლებამოსილი წარმომადგენელთან ერთად აღნიშნულისშესახებ შეადგინოს სათანადო აქტი რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს როგორც ფოსტის წარმომადგენლის, ასევე მომხმარებლისმიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადამზიდი კომპანია ასევე, შპს როიალ სიდს ენდ გროუ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს.

 

 1. საგარანტიოპირობები საგარანტიო მომსახურეობის პირობები (გასანათებელ პროდუქციაზე):

 

LED  სანათები – 2 წელი შეძენის მომენტიდან, ქარხნული გარანტია რაც ნიშნავს კომუნიკაციაში დახმარებას უშუალოდ მომწოდებელ ქარხანასთან და მათი ჩართულობით წუნდებული პროდუქტის ახლით ჩანაცვლებას.

 

 

LED სანათების გარდა გარანტია არ ვრცელდება:

სუვენირებზე კანაფის თესლით, ტენტებზე, სასუქზე, წვრილ ტექნიკაზე და სხვა

გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ფიზიკური დაზიანების ან /და მისი არასათანადო მონტაჟის ან /და მისთვის მიღებულისაექსპლუატაციო პირობებიდ დარღვევით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში.

 

გარანტიით სარგებლობისათვისაუცილებელი ფორმალური წესები:

 • მომხმარებლის მიერ საგარანტიო პირობებით სარგებლობის უფლების დასადასტურებლად, აუცილებელია მის მიერწარმოდგენილი იყოს პროდუქციის  შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობის დამადასტურებელი საბუთთანერთად, რომელთა ვადაც იქნება შესაბამისობაში კონკრეტული ნივთის საგარანტიო მომსახურების ვადასთან. 
 • საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულია გონივრულ ვადაშიაღმოფხვრას გამოვლენილი ხარვეზი. 

 

სერვის ცენტრი – ქ. თბილისი, აბასთუმნის 4 ტელ. – (+995 579) 420 420;

  

 1. გაცვლისადა უკან დაბრუნების  პოლიტიკა ნივთის ვებ გვერდის საშუალებით შეძენის შემთხვევაში:

პროდუქციაზე რომელზეც ვრცელდება საგარანტიო პირობები (იხ. საგარანტიო პირობები), გამოვლენილი ნაკლის/ხარვეზისგამოსწორების საკითხები დარეგულირებულია შესაბამისი საგარანტიო სერვისით.

 

მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი ხელშეკრულებაზე 2 (ორი) კალენდარულიდღის ვადაში. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების მოქმედების ვადა ამოიწურება შეკვეთის ჩაბარებიდან 2 (ორი) დღის შემდეგიმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირი, ფიზიკურ/ფაქტობრივ მფლობელობაში მიიღებსშეძენილ პროდუქციას.

ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლების გამოყენებისთვის, მომხმარებელმა უნდა გამოგზავნოს შეტყობინება ელ ფოსტის საშუალებითმეილზე support@growlab.ge სადაც დაფიქსირებული იქნება მისი არაორაზროვანი გადაწყვეტილება, რომ უარს ამბობსხელშეკრულებას. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ხელშეკრულების შეწყვეტის ფორმა, რომელიც ერთვის ამ პირობებსდანართის სახით, მაგრამ ამ ფორმის გამოყენება სავალდებულო არ არის. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა გამოიყენოსხელშეკრულების შეწყვეტის (ხელშეკრულებიდან გასვლის) უფლება, მან შეტყობინება (უფლების გამოყენების თაობაზე) უნდა გამოგზავნოს ზემოთ ხსენებული 2 დღიანი ვადის ამოწურვამდე. ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებაში მომახმარებელმაუნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

 • შეკვეთის თარიღი
 • შეკვეთის მიღების თარიღი
 • მომხმარებლის სახელი
 • მომხმარებლის მისამართი
 • ფორმის შევსების თარიღი (ფორმის შევსების შემთხვევაში)

 

 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია გროულაბისთვის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებშეტყობინების გაგზავნიდან დაუყოვნებლივ მაგრამ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) დღისა საკუთარი (მომხმარებლის) ხარჯით განახორციელოს ნივთის გროულაბისთვის უკან დაბრუნება მისამართზე: ქ. თბილისი, აბასთუმნის 2 სამუშაო დღეებში(ორშაბათი-პარასკევი 10:00-19:00 საათის შუალედში). 

 

ნივთი  არ უნდა იყოს გამოყენებული და უნდა იყოს იმ პირვანდელ მდგომარეობაში, როგორშიც მომხმარებელმა შეძენისას მიიღო, თავდაპირველი შეფუთვისა და სასაქონლო იერსახის გათვალისწინებით

 

მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდებისხარჯის) გაწევა, გარდა უშუალოდ საქონლის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა ასევე, გარდა  იმ შემთხვევისა, როდესაცმომხმარებელმა შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ანსაქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისადა ფუნქციონირების დადგენასთან.

 

გადახდილი თანხა, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხა მომხმარებელსდაუბრუნდება სრულად, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა, გარდა იმ დამატებითი ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილი თანხისა, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერარასტანდარტული ან მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურების არჩევასთან; გროულაბი იტოვებს უფლებას, დააყოვნოს მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნება იქამდე, სანამ უკან არ დაუბრუნდება ნივთ(ებ)ი.

 

მომხმარებელს თანხა დაუბრუნდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომელიც მან გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაცმომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას განაცხადებს.

 

მომხმარებელს თანხა დაუბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გროულაბი მიიღებს უკან დაბრუნებულ ნივთს. თანხის დაბრუნებაგანხორციელდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაცმომხმარებელი გადახდის სხვა საშუალების გამოყენებაზე თანხმობას  განაცხადებს.

 

შეცვლა/დაბრუნებას არ ექვემდებარება შემდეგი პროდუქცია:

სუვენირები კანაფის თესლით,  დიოდური ლენტები, ქოთნები, ლედ სანათები, ტენტები, სასუქი და იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვაინდივიდუალურად მორგებულია მომხმარებელზე, რაც გულისხმობს რეალიზაციას მეტრობით ან წონით მიყიდვას.

 

 

 1. კონფიდენციალურობა

9.1.  მომხმარებლის ანგარიშის დეტალები: მომხმარებლის მიერ  ანგარიშის გახსნისას და სერვისებით  სარგებლობისას, წინამდებარეკონფიდენციალურობის  პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნებისთვის  შესაძლოა მოითხოვებოდეს მომხმარებლის შესახებკონკრეტული პერსონალური მონაცემების მოწოდება, როგორიცაა: სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი. 

ვებგვერდზე რეგისტრაციისას ან/და შეკვეთის განთავსებისას საიტზე განთავსებული წესების და პირობების გაცნობით მომხმარებელიადასტურებს, რომ ამავდროულად ეთანხმება საიტზე განთავსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  მომხმარებელი ასევეადასტურებს რომ, მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, ინფორმაციის მოწოდება მოხდამისი საკუთარი სურვილით და ამისათვის მას გაგაჩნია  კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

კომპანიას წვდომა აქვს მომხმარებლის პირად მონაცემებზე იმ ფარგლებში, რასაც თავად მომხმარებელი უზიარებს ან კომპანიააგროვებს მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევის პროცესში მის ხელთ არსებული საშუალებებით.

მზა ჩანაწერები ( Cookies) : growlab.ge  იყენებს მზა ჩანაწერებს და მსგავს ტექნოლოგიებს მომხმარებლის გამოცდილებისპერსონალიზირებისა და გაუმჯობესების მიზნით. მზა ჩანაწერების შეგროვება ხორციელდება მომხმარებლისათვის growlab.ge-სვებ-გვერდებსა და სხვა დისტანციურ პლატფორმებზე ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზების, ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების, მომხმარებლის უსაფრთხო ავტორიზაციის, მარკეტინგის, ვებ გვერდების დიზაინისოპტიმიზაციისა და მომხმარებლისთვის უკეთესად ადაპტირების მიზნით.

 

წინამდებარე პირობებზე თანხმობით მომხმარებელი უფლებას ანიჭებს შპს ,,როიალ სიდს ენდ გროუს“ რომ მან განახორციელოსმომხმარებლის ინფორმაციის მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და შენახვა, გადაცემა, ისეთიმიზნებისათვის როგორიცაა, მომხმარებელთან ურთიერთობა, შეკვეთის მიღება-დამუშავება; ვებ-გვერდით სარგებლობისინტენსივობის გაზრდა; მომხმარებელთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ბიზნესის განვითარება, მარკეტინგული მიზნებისათვისეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შემუშავება და განხორციელება; კომპანიის ბრენდების, პროდუქტებისა და მომსახურებისგანვითარება/მართვა; პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდება; მომხმარებლების გადახდების განხორციელება და მართვა.  შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების შესრულება; საჩივრებზე ეფექტური რეაგირება და მათი გადაჭრის გზების მოძიება;  კომპანიისა  და კომპანიის კლიენტების რისკების სამართავად;  ბიზნესის ეფექტიანად და მართებულად წარსამართავად, რაც მოიცავსკომპანიის ფინანსური პოზიციის, ბიზნეს შესაძლებლობის, დაგეგმვის, კომუნიკაციებსა და კორპორატიულ მმართველობას; ნაკისრიუფლებებისა და ვალდებულებების განხორციელება.

კომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და იცავს მომხმარებლის  კონფიდენციალურობას მოქმედი კანონმდებლობისშესაბამისად.

დროთა განმავლობაში შესაძლებელია საჭირო გახდეს ჩვენი კონფიდენციალურობის  პოლიტიკის შეცვლა. ცვლილებების შეტანისშემთხვევაში, კომპანია  გამოაქვეყნებს ამ ცვლილებებს ვებგვერდზე. მოდიფიცირებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაშიშედის გვერდზე გამოქვეყნების შემდეგ. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა, რომ პერიოდულად ეწვიოთ ვებგვერდს და ცვლილებისშემთხვევაში გაეცნოს შეცვლილ პოლიტიკას. პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ მომხმარებლის მიერ კომპანიისათვის  ინფორმაციის მიწოდება ან კომპანიის ვებ-გვერდებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ცვლილებებს.

მომხმარებელს  შეუძლია მოითხოვოს კომპანიის მიერ მის შესახებ დამუშავებული  ინფორმაციის ასლი.

მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოთ მისი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ანგანადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდაკანონის საწინააღმდეგოდ. growlab.ge მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოსმას, მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაუყოვნებლივ წაშლაში. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდესსაგადასახადო კანონმდებლობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ან/და სხვა რელევანტური კანონმდებლობიდან.

მომხმარებლისათვის მის შესახებ დამუშავებული/შენახული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება კომპანიას წარმოეშვებამომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში.

კომპანიას აქვს მომხმარებლის ინფორმაციის გამოყენების კანონიერი საფუძველი, რაც გულისხმობს ბიზნესთან დაკავშირებული ან/დაკომერციული მიზნის არსებობას. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემულ შემთხვევაშიც, კომპანიის მიერ ინფორმაციის დამუშავება არ არისმიმართული მომხმარებლის ინტერესების შელახვისაკენ.

 

 1. მარეგულირებელიკანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი:

10.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

10.2. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორისმოლაპარაკების გზით;

10.3. თუ მხარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, ისინიუპირობოდ თანახმა არიან სურვილის შემთხვევაში მიმართონ მათთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ დავისგადაწყვეტის სხვა საშუალებებს.

 

 

წესების და პირობების

დანართი

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის ფორმა (არასავალდებულო)

 

(შეავსეთ და მოგვაწოდეთ ეს ფორმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გსურთ ხელშეკრულებაზე უარის თქმა)

 

ადრესატი: შპს როიალ სიდს ენდ გროუ

წინამდებარე ფორმით, გატყობინებთ, რომ მსურს ნასყიდობის  ხელშეკრულების შეწყვეტა და ნივთ(ებ)ს დავაბრუნებ უკან:

 

შეკვეთის განხორციელების თარიღი:

შეკვეთის მიღების თარიღი:

 მომხმარებლის სახელი და გვარი:

მომხმარებლის მისამართი:

 

მომხმარებლის ხელმოწერა:    ___________________________

 

თარიღი: